اصول اعتقادات کلیسای پارسیان

اصول اعتقادات ما :

الف –  کلام خدا

کلام خدا اساس و مبنای روش کار کلیسای پارسیان ویرجینیا بوده و در کلیه ی مقاصد و تصمیمات خود مطیع آن خواهد بود و از هر تصمیمی که بر خلاف اصول کلام خدا باشد جداً اجتناب خواهد نمود.

ب – اصول ایمان

کلیسای پارسیان کتاب مقدس را به عنوان مکاشفه ی اراده خدا می پذیرد و آن را قانون کامل برای ایمان و عمل دانسته و برای حفظ اتحاد کلی، حقایق زیر را قبول می کند :

۱- کتاب مقدس الهام خداست و قانونی است معتبر و مصون از خطا.

( ۲ تیموتائوس ۳: ۱۶ و عبرانیان ۴: ۱۲ و ۱ پطرس ۲: ۲)

۲- ایمان به خدای واحد حقیقی که در عین یگانگی در ذات، دارای سه شخصیت پدر و پسر و روح القدس می باشد.

( تثنیه ۶: ۴ ،   اشعیا ۴۳: ۱۰ و ۱۱  ،  متی ۲۸: ۱۹  و  لوقا ۳: ۲۲)

۳- عیسی خداوند پسر خدا از باکره متولد شد و با مرگ بر روی صلیب، کفاره گناهان ما را فراهم ساخت و دفن شد و روز سوم عملاً زنده شد و به آسمان صعود فرمود و بر دست راست خدای پدر نشست و بار دیگر خواهد آمد تا سلطنت نماید.

( متی ۱: ۲۳  ،   لوقا ۱: ۳۵   ،   اول قرنتیان ۱۵: ۳   و  اعمال رسولان ۱: ۹ و ۱۱ )

۴- انسان از مقام اولیه خود سقوط کرده و در گناه افتاده است و جسماً و روحاً محکوم به مرگ و عذاب جاودانی جهنم می باشد.

( پیدایش ۳: ۶  و  رومیان ۵: ۱۲ – ۱۹ )

۵- نجات انسان فقط در اثر توبه و ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند بدست می آید.

( لوقا ۲۴: ۴۷ ، اعمال رسولان ۲: ۳۸ ، اعمال رسولان ۴: ۱۲ و افسسیان ۲: ۸ )

۶- خداوند تعمید روح القدس را که نشانه ی ظاهری اولیه آن تکلم به زبانها است به کلیه ی ایمانداران عنایت می فرماید.

( اعمال رسولان ۲: ۳۸ و ۳۹ ، اعمال رسولان ۳۲: ۵ و غلاطیان ۳: ۵ و ۱۴ )

۷- برای رسیدن به آسمان و ورود به حضور خدا، تقدس ضروری است. لذا مومنین باید خود را از آلودگی های دنیا جدا نگهدارند و کاملاً تسلیم خدا باشند.

(رومیان ۱۲: ۱و۲ ، اول تسالونیکیان ۵: ۲۳ ، عبرانیان ۱۲: ۱۴ و  اول پطرس ۱: ۱۵ )

۸- کلیسا بدن مسیح و محل سکونت خدا توسط روح است و هر ایمانداری که از روح متولد شده باشد جزو کلیسای کل می باشد ولی ضروری است که به عضویت کلیسای محلی نیز در آید.

( افسسیان ۱: ۲۲ و ۲۳ ، افسسیان ۲: ۲۲ ، عبرانیان ۱۰: ۲۵ و عبرانیان ۱۲: ۲۳ )

۹- روح القدس مطابق با اول قرنتیان ۱۲ ، رومیان ۱۲ و افسسیان ۴ عطایایی را به کلیسا می بخشد که این عطایا برای بنای بدن مسیح و تحقق اهداف خدا در کلیسا در همه ی اعصار ضروری و قابل حصول می باشد.

۱۰- خداوند به کلیسای خود دو ماموریت مهم داده است :

الف – رسانیدن بشارت به تمام جهان.

ب  – بنای کلیسا که بدن مسیح است. ( مرقس ۱۶: ۱۵ الی ۲۰ و افسسیان ۴: ۱۱ و ۱۳)

۱۱- شفای الهی جزو لاینفک انجیل و در کفاره مسیح فراهم شده است.

( اشعیا ۵۳: ۴ ،  متی ۸: ۱۶ و ۱۷  ، یعقوب ۵: ۱۴ تا ۱۶  و اول پطرس ۲: ۲۴ )

۱۲- امید مبارک کلیسای مسیح این است که در موقع آمدن مسیح مومنینی که در مسیح خوابیده اند، زنده شده همراه مومنین زنده همگی نزد مسیح برداشته خواهند شد.

(اول تسالونیکیان ۴: ۱۶ و ۱۷ ،  رومیان ۸: ۲۳  ، تیطس ۲: ۱۳  ، اول قرنتیان ۱۵: ۵۱ و ۵۲ )

۱۳- بعد از سلطنت هزار ساله مسیح تمام مردگان قیام خواهند کرد و در برابر تخت داوری خدا خواهند ایستاد و هر کس که نامش در دفتر حیات یافت نشود به همراه شیطان و فرشتگانش و وحش (دجال) و نبی کاذب به دریاچه آتش افکنده خواهند شد.

( متی ۲۵: ۴۶  ،  مرقس ۹: ۴۳ – ۴۸  ،   مکاشفه ۱۹: ۲۰  و ۲۰: ۱۱- ۱۵ و  ۲۱: ۸ )

۱۴- به حسب وعده خدا منتظر آسمانهای جدید و زمین جدید هستیم .

( ۲ پطرس ۳: ۱۳  ، مکاشفه ۲۱: ۲۲ )

۱۵- آیین های کلیسایی :

الف ) آیین تعمید یا دفن شدن در آب ( متی ۲۸: ۱۹) برای تمام کسانی اجرا خواهد شد که برای نجات جان خود به عیسی مسیح خداوند ایمان آورده و نجات خود را ثابت کرده اند.

( رومیان ۶: ۳-۵  و  کولسیان ۲: ۱۲ )

ب  ) آیین مقدس عشاء ربانی طبق دستور کلام خدا مرتباً اجرا خواهد شد.

( لوقا ۲۲: ۱۹و ۲۰   و   اول قرنتیان ۱۱: ۲۳- ۲۶)